REGULAMIN I RODO
 
W trosce o udany wypoczynek Państwa oraz innych Gości prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami, jakie obowiązują w naszym obiekcie.
 
 
Doba hotelowa:
 
Pokój w obiekcie Widokowa Górka wynajmowany jest na doby.
Doba hotelowa rozpoczyna się o 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o 10.00 w dniu wyjazdu.
Podstawą do zameldowania się w pokoju jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 
 
Należność za pobyt:
 
1. Należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką.
2. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie willi przez osobę dokonującą rezerwacji.
3. Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
4. Obiekt Widokowa Górka uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę możliwości i wolnych pokoi.
 
 
Cisza Nocna:
 
Prosimy o zachowanie ciszy od 23.00 do 6.00 rano. Prosimy o zamykanie za sobą drzwi wejściowych podczas trwania ciszy nocnej.
 
 
Prośby i uwagi:
 
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do wynajmującego, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 
 
 
Parking:
 
Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.
 
 
Pokoje, czystość i sfera prywatna:
 
W momencie przekazania przez nas klucza do pokoju, stają się Państwo gospodarzami tego miejsca.Swoim zachowaniem, nie zakłócamy pobytu innych Gości. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
W przypadku odwiedzin osób spoza obiektu prosimy o poinformowanie nas o tym.
Osoby nie zameldowane w obiekcie Widokowa Górka mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do 22:00
 
Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z ich winy.
 
 
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:
 
Ze względu na komfort Państwa i naszych przyszłych Gości, oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje w obiekcie całkowity zakaz palenia. Prosimy jednak w żadnym wypadku nie palić w pokojach.

 

 
Zwierzęta:
 
Bardzo lubimy zwierzęta, ale niestety w naszym obiekcie nie zezwalamy im przebywać.
 
 
Pozostawione rzeczy:
 
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres.W przypadku nie otrzymania dyspozycji przedmioty te zostaną zniszczone.

Polityka Prywatności

 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Wypożyczalnia Quadów i Skuterów Śnieżnych Czesław Prokop ul. Ratułów 169 Ciche 34-407

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 • Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. 
 • Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 • Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości naadres e-mail : prokop70@interia.pl
 • Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku

 

Zobowiązania Administratora

 • Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. 
 • Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji. 
 • Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony. 

 

Zobowiązania Hotres.pl

 • Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną. 
 • Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych. 
 • Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę. 

 

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do: 

 

 • szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych 
 • ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania 
 • zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego 
 • regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

 

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 • konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu; 
 • konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu; 
 • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO − informujemy, że:
 
I.  Administratorem Państwa danych osobowych jest --- z siedzibą pod adresem: ----,  Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa. 
 
I.II. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
1. na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
2. w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Państwem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. w celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5. w celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
6. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Naszych usług niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
 
III. Udostępnianie danych
1. Nie dokonujemy obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępniamy innym podmiotom, ani ich nie przekazujemy do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:
   a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,
   b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Nami a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Nami a innym podmiotem,
   c) zezwalają na to przepisy prawa.2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).
 
IV. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 
V. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 
VI. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę czy nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy.Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, w tym naszym dystrybutorom.
 
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c)  prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;e)  prawo do przenoszenia danych;f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.g) gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przed  jej cofnięciem. 
 
VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 
IX.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

ul. Czerwienne 311 A

34-407 Czerwienne

WIDOKOWA GÓRKA

Created by iQHotel

kontakt@widokowagorka.pl

+48 604 503 502